Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνίας – Σχεδιασμός και Τεχνικές Επιβίωσης

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνίας – Σχεδιασμός και Τεχνικές Επιβίωσης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Στόχος του μαθήματος, είναι να μυήσει και να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τους συμμετέχοντες στο επιστημονικό αντικείμενο της διαχείρισης κρίσεων. Ειδικότερα,

να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους, να προσπελάσουν νοηματικά το φαινόμενο της κρίσης, και να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή προκειμένου να είναι σε θέση να την προσδιορίσουν, να αναγνωρίσουν τα παραγωγικά της αίτια και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της, να διακρίνουν τις φάσεις εξέλιξής της και τελικώς να προβαίνουν στην αποτίμηση των επιπτώσεών της.

Απώτερη επιδίωξη του μαθήματος επίσης, είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα οποιαδήποτε κρίση.

Παράλληλα, εκτός από την εκπαίδευση για την οργανωτική και διαχειριστική μέθοδο αντιμετώπισης μιας κρίσης, παρέχεται στον καταρτιζόμενο η δυνατότητα κατανόησης της επικοινωνιακής διάστασης της διαχείρισης των κρίσεων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ι. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

1η Θεματική Ενότητα:

Εισαγωγή στο εννοιολογικό πλαίσιο των κρίσεων

2η Θεματική Ενότητα:

Τυπολογία κρίσεων και τα αίτια τους

3η Θεματική Ενότητα:

Χαρακτηριστικά των κρίσεων

4η Θεματική Ενότητα:

Φάσεις εξέλιξης των κρίσεων

ΙΙ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

5η Θεματική Ενότητα:

Σχέδιο αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων (CrisisManagementPlan)

6η Θεματική Ενότητα:

Ομάδα αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων (CrisisManagementTeam): Συγκρότηση και λειτουργία

7η Θεματική Ενότητα:

Λήψη αποφάσεων κατά την διαδικασία αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων

IIIH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ

8η Θεματική Ενότητα:

Η Επικοινωνία κατά την διαδικασία αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας κρίσης

9η Θεματική Ενότητα:

Σχέδιο επικοινωνίας αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων (CrisisCommunicationPlan)

10η Θεματική Ενότητα:

Στρατηγικές επικοινωνιακής ρητορικής αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων

11η Θεματική Ενότητα:

Αντιμετώπιση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) κατά την διάρκεια μιας κρίσης

Αξιολόγηση

Υποβολή Εργασίας

Αρχική αξία 380€  -50%  Συμμετοχή μόνο 190€