Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ετήσιο Πρόγραμμα

Διάρκεια:
Ετήσιο (600 Δ.Ω)

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ετήσιο Πρόγραμμα

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός, στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Η επιστημονική στήριξη στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον το πρόγραμμα στοχεύει στη κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι ικανοί:

• Προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι σε άλλους που είναι διαφορετικοί

• Κατανόηση των πιθανών προσωπικών επιπτώσεων από το να ανήκεις σε συγκεκριμένες μειονότητες ή πολιτισμικές ομάδες

• να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

• να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

• να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης

• να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών

• να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο

• να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.

• να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

• να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

Σε ποιους απευθύνεται

• Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

• Κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας

• Μέλη ΜΚΟ, νοσηλευτές, νομικούς

• Οσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες και πολυπολιτισμικές δομές

• Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ)

 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και προβληματισμοί
Υποενότητες:
• Εννοιολογική Οριοθέτηση
• Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επικοινωνία
• Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διαχείρισης της Ετερότητας
• Η Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 2: Εκπαιδευτική πολιτική και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Υποενότητες:
• Διαπολιτισμική Ικανότητα και Διαπολιτισμικά Ικανός Εκπαιδευτικός
• Η Διαπολιτισμική Πραγματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
• Εθνοτικές – Μειονοτικές Ομάδες στην Ελλάδα και Εκπαίδευση
• Διγλωσσία και Εκπαίδευση
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Ενότητα 3: Στερεότυπα, προκαταλήψεις και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Υποενότητες
• Η Κοινωνική Διάσταση της Ταυτότητας
• Στερεότυπα, Ορισμοί, Λειτουργίες και Μηχανισμοί Κατασκευής
• Προκατάληψη: Ορισμοί, Λειτουργίες και Μηχανισμοί Κατασκευής
• Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Εκπαίδευση
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Αξιολόγηση

Ο κάθε επιμορφούμενος στο τέλος κάθε ενότητας θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής 60 ερωτήσεων. Και η τελική εξέταση απαιτεί μια εργασία από  1500 έως 2000 λέξεις .

Κόστος Συμμετοχής

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 450 € (3 ισόποσες δόσεις των 150 €)