Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες».

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των μαθησιακών δυσκολιών σε μαθήματα ξενόγλωσσα  τις αιτίες και τα συμπτώματα, τις μεθόδους αξιολόγησης και την αντιμετώπιση  συγκεκριμένων δυσκολιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
– εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξενόγλωσσων ειδικοτήτων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
– αδιόριστους εκπαιδευτικούς ξενόγλωσσων τμημάτων
– προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

– H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ, ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

– Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια ΚΔΒΜ),

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ενότητα 1: Ξένες γλώσσες και μαθησιακές δυσκολίες
Ενότητα 2: Όψεις της γλώσσας
Ενότητα 3: Διδασκαλία των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ξένης γλώσσα
Ενότητα 4: Διδασκαλία γραμματικής, λεξιλογίου και προφοράς
Ενότητα 5: Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος
Ενότητα 6: Θέματα αξιολόγησης
Ενότητα 7: Δυσκολίες μάθησης και σχολική υποεπίδοση
Ενότητα 8: Μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!