Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Σκοπός του προγράμματος

Όσοι θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους σε ότι αφορά το σχεδιασμό , την οργάνωση και την προετοιμασία της διδακτικής του παρέμβασης του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τη δυναμική της ομάδας, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου που αφορά τους ενήλικες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Όλους τους Εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

–  Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου πτυχίου διπλώματος της αλλοδαπής

– Μεταπτυχιακούς

– Κατόχους Πτυχίου Ανώτερης Κρατικής Σχολής, Διπλώματος ΙΕΚ & Πτυχίου β’θμιας (ΤΕ & ΔΕ)

– Εμπειροτέχνες με επαγγελματική εμπειρία 3 τουλάχιστον ετών

Γιατί να το παρακολουθήσω:

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται σε Προκηρύξεις:

  1. Εκπαιδευτών Ενηλίκωνστα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.)
  2. για Αποσπάσεις εκπαιδευτικώνστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
  3. Συμβούλων Σταδιοδρομίαςστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
  4. Υποδιευθυντώνστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
  5. Διευθυντώνστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
  6. Υποδιευθυντώνστα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 
  7. Σημαντικό προσόν επιλογής από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς(Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Αρχές και μέθοδοι στην εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Εκπαιδευτική Πρακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Δυναμική της Ομάδας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Θεωρητικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εκπαιδευτικό υλικό και εποπτικά μέσα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η αξιολόγηση, η αυτοαξιολόγηση και η ανάπτυξη στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Μεθοδολογία σχεδιασμού και οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Σχεδιασμός και οργάνωση μικροδιδασκαλίας σε ενήλικες

 

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!