Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα- Επτάμηνο Πρόγραμμα

Διάρκεια:
Επτάμηνο (460 Δ.Ω)

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα- Επτάμηνο Πρόγραμμα

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός, στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφωνόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν το ρόλο τους ως Προϊστάμενοι και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους,  εργαλεία και τεχνικές σε θέματα σχετικά με την άσκηση διοίκησης στα πλαίσια του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ (new public management), έτσι ώστε να διοικούν με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό το Τμήμα τους, βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τους λοιπούς χρήστες.

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως

•  Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού, υπεύθυνος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων),

•  Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ,

•  Πολυεθνικές ή Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών,

• Υπεύθυνος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Σε ποιους απευθύνεται

• Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ

• Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων),

• Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,

• Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης

• Φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών και

• Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

• Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ)

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 1: Αρχές Μανατζμεντ

Υποενότητες
• Παραδοσιακή Λειτουργία Υπηρεσιών
• Προσδοκώμενη Λειτουργία Υπηρεσιών
• Εργασιακή και επαγγελματική ικανοποίηση
• Μοντέλα εργασιακής ικανοποίησης-σχέση με εργασιακή απόδοση
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 80 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση
Ενότητα 2: Ο ρόλος των Προϊσταμένων τμημάτων και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Υποενότητες
• Ηγεσία και σύγχρονοι οργανισμοί
• Προσδιοριστικά στοιχεία της Ηγετικής Συμπεριφοράς-Μοντέλα
• Παράγοντες που επηρεάζουν το ηγετικό στυλ και συμπεριφορά
• Ο ρόλος του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ατζέντας της επικοινωνιακής πολιτικής του ηγέτη
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 80 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση
Ενότητα 3: Ηγεσία και σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί

Υποενότητες
• Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή απόδοση
• Συστατικά παρακίνησης-Εμπόδια
• Τα κίνητρα του εργαζομένου και η αξιοποίησή τους από τον ηγέτη
• Εργασιακό περιβάλλον και συνεκτικότητα ομάδας
• Αξιολόγηση με κουίζ πολλαπλής επιλογής 80 ερωτήσεων – Ανατροφοδότηση

Αξιολόγηση

Ο κάθε επιμορφούμενος στο τέλος του προγράμματος θα πρέπει να αξιολογηθεί στο παραδοτέο υλικό. Η τελική εξέταση απαιτεί μια εργασία μέχρι 1000 -2000 λέξεις σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τεθεί, σχετική με τη παραδοτέα ύλη.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα 350 € (2 ισόποσες δόσεις)