Εκπόνηση Οικονομικών και Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Εκπόνηση Οικονομικών και Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τις έννοιες οι οποίες απαιτούνται για την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών και των μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων. Θα αποκτήσει δεξιότητες για την εκπόνηση τέτοιων μελετών έτσι ώστε να μπορεί να υποβάλει προτάσεις νέων επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα χρηματοδότησης όπως αυτά του ΕΣΠΑ και του Επενδυτικού Νόμου.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Έννοια του έργου και της επένδυσης. Κατηγοριοποίηση έργων και επενδύσεων
 2. Κλάδοι της οικονομίας. Ένταξη μιας επένδυσης στον αντίστοιχο κλάδο. Διάρθρωση του κλάδου. Στοιχεία ανταγωνισμού. Εγχώρια παραγωγή, εισαγωγές-εξαγωγές
 3. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης. Προοπτικές εγχώριας –κοινοτικής, διεθνούς ζήτησης .Προοπτικές διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς)
 4. Ανάλυση σεναρίων για προγραμματιζόμενες επενδύσεις στον κλάδο
 5. Προοπτικές κερδοφορίας, βιωσιμότητα της μονάδας
 6. Λογαριασμός εκμετάλλευσης και ροές κεφαλαίων
 7. Μέθοδοι αποτίμησης και δείκτες απόδοσης επενδύσεων. Περίοδος αποπληρωμής επενδυμένων κεφαλαίων (Payback Period), απόδοση επένδυσης (Return of Investment-ROI) καθαρά παρούσα αξία (Net Present Value-NPV), εσωτερική απόδοση επένδυσης (Internal Rate of Investment-IRR)
 8. Εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων: Δυνάμεις και αδυναμίες. Εξωτερικό περιβάλλον: Ευκαιρίες και απειλές. Ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis)
 9. Χρηματοδότηση επενδύσεων. Ίδια κεφάλαια, δανεισμός, επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις. Ευκαιρίες επιδοτήσεων/ επιχορηγήσεων. Προγράμματα ΕΣΠΑ, επενδυτικός νόμος.
 10. Ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων. Επενδύσεις στην ενέργεια. Πράσινη ανάπτυξη.
 11. Μελέτη περίπτωσης (case study). Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για υποβολή πρότασης νέου επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο.

 

Αρχική αξία 380€  -50%  Συμμετοχή μόνο 190€