Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον Σχεδιασμό και την Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διάρκεια:
400 Δ.Ω (3 μήνες)

Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στον Σχεδιασμό και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος με την παρακολούθησή του είναι οι καταρτιζόμενοι:

  • Να κατανοούν την προβληματική και το περιεχόμενο της έννοιας της διά βίου εκπαίδευσης, καθώς και τους στόχους και τη δυναμική του συγκεκριμένου συστήματος, έτσι όπως αυτό αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
  • Να σχεδιάζουν με επάρκεια τις βασικές διαδικασίες ανάπτυξης ενός προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί.
  • Να υλοποιούν ένα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης με οργανωτική επάρκεια (χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμός, σταδιακή ανάπτυξη των φάσεων υλοποίησης) συντονίζοντας επιτυχώς το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει (υπεύθυνοι προγράμματος, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, διοικητικό προσωπικό κτλ.).
  • Να κατανοούν τη σημασία της αξιολόγησης για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος διά βίου εκπαίδευσης και να εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμετοχικής φιλοσοφίας
  • Να γνωρίζουν τη σημασία των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης, θέτοντας στο επίκεντρο των ενεργειών τους τελικούς ωφελούμενους

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων


Γιατί να το παρακολουθήσω;

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ( ΚΕΚ, ΙΕΚ, Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Δια Βιου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας φιλοσοφία και πρόγραμμα σπουδών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εκπαιδευτικές τεχνικές και μέθοδοι μάθησης ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Μεθοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εποπτικά μέσα διδασκαλίας ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!