Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

Διάρκεια:
400 Δ.Ω. (3 μήνες)
 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος) για την παροχή  υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Ο Ακάδημος προκηρύσσει την έναρξη του Πιστοποιημένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου ΚΑΘΕ απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούται παρακολουθώντας το παρόν πρόγραμμα να ασκήσει με επαγγελματικά δικαιώματα το επάγγελμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στον δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους, την λήψη αποφάσεων και παράλληλα την επαγγελματική τους πρόοδο.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

• Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΚΑΘΕ Ειδικότητας

• Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης

• Καθηγητές, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.α.

• Οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να απασχοληθεί Επαγγελματικά ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

• Ανέργους

Θεματικές Ενότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Υποενότητα 1. Εισαγωγή στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

Υποενότητα 2. Εφαρμογή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής στους Ενήλικες

Υποενότητα 3. Ζητήματα Ενηλίκων που τους Οδηγούν στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υποενότητα 1. Η Τυπολογική Θεωρία του Holland

Υποενότητα 2. Η Εξελικτική Θεωρία του Super

Υποενότητα 3. Η Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης του Krumboltz

Υποενότητα 4. Η Αφηγηματική Προσέγγιση του Savickas

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Υποενότητα 1. Αρχική Διαγνωστική Αξιολόγηση

Υποενότητα 2. Η Σύναψη του Συμβολαίου

Υποενότητα 3. Η Διερεύνηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Υποενότητα 1. Η Σημασία της Αυτογνωσίας

Υποενότητα 2. Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων

Υποενότητα 3. Η Πληροφόρηση

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Υποενότητα 1. Λήψη Απόφασης και Δράση

Υποενότητα 2. Τερματισμός της Συμβουλευτικής Διαδικασίας

Υποενότητα 3. Ειδικά Ζητήματα στη Λήξη της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Υποενότητα 1. Το Βιογραφικό Σημείωμα

Υποενοτητα 2. Η Σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος

Υποενότητα 3. Η Συνοδευτική Επιστολή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποενότητα 1. Η Σημασία της Συνέντευξης Επιλογής

Υποενότητα 2. Η Διεξαγωγή της Συνέντευξης

Υποενότητα 3. Ειδικά Ζητήματα στη Συνέντευξη Επιλογής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποενότητα 1. Το Φαινόμενο της Σχολικής Διαρροής

Υποενότητα 2. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική των Ατόμων που έχουν Εγκαταλείψει την Εκπαίδευση

Υποενότητα 3. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Υποενότητα 1. Τα Όρια Μεταξύ Προσωπικής και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Υποενότητα 2. Η Αντίσταση του Πελάτη στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

Υποενότητα 3. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική Ενηλίκων από Διαφορετικές Πολιτισμικές Ομάδες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Υποενότητα 1. Τα Προφίλ του Επαγγελματικού Συμβούλου

Υποενότητα 2. Οι Δεξιότητες του Αποτελεσματικού Επαγγελματικού Συμβούλου

Υποενότητα 3. Η Αυτοδιαχείριση των Επαγγελματικών Συμβούλων

Πιο συγκεκριμένα:

-Η πρώτη διδακτική ενότητα εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στο αντικείμενο της επαγγελματικής συμβουλευτικής ως ξεχωριστό κλάδο της Συμβουλευτικής και της Ψυχολογίας. Παράλληλα, περιγράφονται τα συνήθη ζητήματα τα οποία οδηγούν το άτομο στην αναζήτηση του συγκεκριμένου είδους συμβουλευτικής και τα πεδία εφαρμογής της στους ενήλικες μεταξύ των οποίων η υποστήριξη των εργαζομένων για την διαχείριση της σταδιοδρομίας τους αλλά και των ανέργων ή των φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

-Η δεύτερη διδακτική ενότητα παρουσιάζει ορισμένες από τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου οι οποίες επιχειρούν να ερμηνεύσουν την επιλογή επαγγέλματος και τους τρόπους λήψης των επαγγελματικών αποφάσεων. Η γνώση και αξιοποίηση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση των ποικίλων παραγόντων οι οποίοι διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία του ατόμου και βοηθά τον επαγγελματικό σύμβουλο στην υιοθέτηση/εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν την επίλυση των προβλημάτων του πελάτη και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής του προσωπικότητας.

-Η τρίτη διδακτική ενότητα περιγράφει το πρώτο στάδιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής το οποίο περιλαμβάνει την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση, τη σύναψη του συμβολαίου μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη και τη διερεύνηση του ζητήματος που απασχολεί τον πελάτη. Το στάδιο αυτό μπορεί να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής διαδικασίας επομένως είναι απαραίτητο να δοθεί η απαιτούμενη σημασία για τον προσδιορισμό του προβλήματος του πελάτη και τον καθορισμό των στόχων της συμβουλευτικής διαδικασίας.

-Η τέταρτη διδακτική ενότητα περιγράφει το δεύτερο στάδιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει τον πελάτη στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας του και στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Καθώς οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλήξουν σε μια επαγγελματική επιλογή ή να επιλύσουν ένα επαγγελματικής φύσεως πρόβλημα είναι σημαντικό να κατανοήσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και το προσωπικό τους στυλ. Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά και στη χρήση των τεστ ως εργαλείων διερεύνησης του εαυτού καθώς και στην πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.

-Η πέμπτη διδακτική ενότητα περιγράφει το τρίτο και τελικό στάδιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατά το οποίο ο πελάτης, αφού έχει κατανοήσει και αξιοποιήσει τις πληροφορίες για τον εαυτό του και το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό περιβάλλον, ετοιμάζεται να τερματίσει τη διαδικασία και να συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης χωρίς τη βοήθεια του συμβούλου. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το ζήτημα της αξιολόγησης της προόδου του πελάτη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων του και το χειρισμό των συναισθημάτων που σχετίζονται με τη λήξη της συμβουλευτικής διαδικασίας.

-Η έκτη διδακτική ενότητα τονίζει τη σημασία της ορθής σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο του υποψήφιου στην αναζήτηση της εργασίας. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι στόχοι, η δομή και το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματικούς συμβούλους, οι οποίοι καλούνται να υποστηρίξουν τους υποψήφιους εργαζόμενους στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων που διαθέτουν για την προβολή των προσόντων τους.

-Η έβδομη διδακτική ενότητα αναλύει τη δομή και το περιεχόμενο της συνέντευξης επιλογής καθώς και τη σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας του υποψήφιου για αυτό το στάδιο. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές για την αποτελεσματική παρουσία στη συνέντευξη και τη διαχείριση της στρεσογόνου αυτής διαδικασίας η οποία συχνά καθορίζει την έκβαση της αναζήτησης εργασίας ή της αξιολόγησης για μεταπτυχιακές σπουδές. Τέλος, αναφέρονται παραδείγματα ερωτήσεων που είναι πιθανόν να θέσει ο συνεντευκτής στον υποψήφιο και επισημαίνεται ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και των δεξιοτήτων παρουσίασης του εαυτού.

-Η όγδοη διδακτική ενότητα επιχειρεί να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής και τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να υποστηρίξει τους ενήλικες που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση. Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας όπου καλείται να διαχειριστεί μία κατηγορία πελατών οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

-Η ένατη διδακτική ενότητα επισημαίνει συνήθη διλήμματα και δυσκολίες στην εφαρμογή της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη διαχείριση των ορίων μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής, την αντιμετώπιση της πιθανής αντίστασης του πελάτη και τις ιδιαιτερότητες στην επαγγελματική συμβουλευτική των ενηλίκων που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.

-Στην τελευταία διδακτική ενότητα περιγράφεται το προφίλ του επαγγελματικού συμβούλου και οι δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εργασιακής συμμαχίας με τον πελάτη. Παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι για την αυτοδιαχείριση του συμβούλου με στόχο την περαιτέρω επαγγελματική του εξέλιξη και την πρόληψη της επαγγελματικής του εξουθένωσης και τονίζεται η ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσής του στο αντικείμενο της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 550 ώρες και χωρίζεται σε ένα θεωρητικό (300 ώρες) και σε ένα πρακτικό μέρος (250 ώρες).

Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και περιλαμβάνει:

 Όλη την προβλεπόμενη ύλη για την πιστοποίηση του καταρτιζομένου ως Συμβούλου Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

 Βιβλιογραφικό Υλικό και Αναφορές

 Συνεχή ανατροφοδότηση με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

-Με αποστολή Φακέλου στη Διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

✓ Εγγραφή σε 1 Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα 220€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 2 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 180€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις)

✓ Εγγραφή σε 3 Μοριοδοτούμενα Προγράμματα ή Group 3+ 150€ / πρόγραμμα (σε δύο ισόποσες δόσεις).

Με την λήξη του σεμιναρίου χορηγείται Επίσημο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 380€ σε 2 δόσεις

Συμμετοχή Ανέργων/Φοιτητών: 330€ σε 2 δόσεις

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!