Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να :

• Καταχωρήσετε κινήσεις λογιστικής

• Δημιουργήσετε οποιοδήποτε λογαριασμό λογιστικής και να τον συνδέστε με τα έντυπα ΦΠΑ και τον Ισολογισμό

• Εκτυπώστε και ελέγξετε διάφορες οικονομικές καταστάσεις – ισοζύγια

• Καταχωρήσετε κινήσεις κλεισίματος Ισολογισμού και ανοίγματος βιβλίων  στην επόμενη διαχειριστική χρήση

• Εκτυπώσετε Ισολογισμό, Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, Φύλλα Μερισμού και απογραφής λογαριασμών

• Ελέγξετε και αποστείλετε τα έντυπα ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική) καθώς και τα έντυπα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων

Ελέγξετε και αποστείλετε φορολογικά έντυπα τα οποία αφορούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία  (Ε3, E5, E2 , Φ01-10, Φ01-11, Φ01-12)

Καταχωρήσετε και ενημερώσετε το Μητρώο παγίων της επιχείρησης και να υπολογίσετε τις αποσβέσεις.

Επιπλέον θα έχετε κατανοήσει  :

• Βασικές έννοιες Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

• Καθώς και έννοιες του Κ.Β.Σ και της φορολογικής νομοθεσίας

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

1. Καταχώριση κινήσεων λογιστικής

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους χρήστες της εφαρμογής τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καταχωρίσουν κινήσεις Γενικής Λογιστικής

• Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
• Διαχείριση Λογαριασμών
• Διαχείριση Παραστατικών
• Διαχείριση κωδικών κίνησης
• Καταχώριση συμψηφιστικών – ταμειακών εγγραφών
• Οικονομικές – Θεωρημένες εκτυπώσεις

2. Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού –Διαχείριση και Εκτύπωση Ισολογισμού

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους χρήστες οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες – εγγραφές με τις οποίες κλείνει η Χρήση και εκτυπώνεται ο Ισολογισμός.

• Διαχείριση Λογαριασμών
• Εγγραφές Κλεισίματος Ισολογισμού μέχρι τον 89
• Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού
• Αυτόματο Κλείσιμο Βιβλίων
• Εκτύπωση Απογραφής Λογαριασμών
• Διαχείριση Ισολογισμού
• Εκτύπωση Ισολογισμού (Μία και δύο χρήσεις)
• Εκτύπωση Φύλλου Μερισμού

3. Έντυπα ΦΠΑ και έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος, Έντυπα Taxis και Intrastat, Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους χρήστες της εφαρμογής τις απαραίτητες γνώσεις για τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν, προκειμένου να υπολογίσουν και εκτυπώσουν τα Έντυπα ΦΠΑ και Φορολογίας Εισοδήματος.

• Διαχείριση Λογαριασμών
• Υπολογισμός και Εκτύπωση Φ1 ,Φ2, Ε3,E5,E2 ,Φ01-10,Φ01-11,Φ01-12
• Ηλεκτρονική Υποβολή
• Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης
• Βεβαιώσεις Εταίρων Μελών

4. Διαχείριση Παγίων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη Διαχείριση Παγίων και τον Υπολογισμό των Αποσβέσεών τους.

• Διαχείριση Παγίων, Προεκτάσεων και Προσθηκών Παγίων
• Συντιθέμενα Πάγια, Διάσπαση Παγίων, Καταστροφή.
• Υπολογισμός Κινήσεων Αποσβέσεων και Αυτόματη Ενημέρωση στη Γενική Λογιστική
• Διαχείριση και Κινήσεις Προσωρινών Παγίων

5. Αναλυτική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για την παραμετροποίηση και καταχώριση κινήσεων αναλυτικής λογιστικής

• Διαχείριση Λογαριασμών
• Διαχείριση κατηγοριών επιμερισμού
• Διαχείριση κωδικών κίνησης
• Καταχώριση κινήσεων αναλυτικής λογιστικής
• Αυτόματη ενημέρωση κινήσεων γενικής λογιστικής σε αναλυτική λογιστική

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 380€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος). 

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας

  30% Έκπτωση:  Απόφοιτοι και φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του προγράμματος στο παρελθόν