Μοριοδοτούμενα Προγράμματα

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα 400 Ωρών (3 μήνες) και 800 Ωρών (6 μήνες).

Εξασφαλίστε μέγιστη μοριοδότηση σε Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως:

Δημόσια ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ, όπως προβλέπεται από τις σχετικές προκηρύξεις.

Γνωστικά Αντικείμενα