Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στο Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
800 Δ.Ω

Το ΚΔΒΜ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων
• να αποσαφηνίζουν τις έννοιες και τους όρους που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• να περιγράφουν και συγκρίνουν το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
• να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας
• να περιγράφουν τα γνωρίσματα του σύγχρονου εκπαιδευτή κατάρτισης.

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

• να ταξινομούν τους φορείς επιμόρφωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• να γνωρίζουν τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που έχει η εργασία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• να μπορούν να διαγνώσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενούς τους και να διαχειρίζονται το βασικό εργαλείο των δομών αυτών: την ομάδα.

Γ) Σε επίπεδο στάσεων

• να υιοθετούν θετική στάση προς την επαγγελματική κατάρτιση.
• να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας του δικτύου κατάρτισης
• να αμφισβητούν τα στερεότυπα που συνδέονται με την επαγγελματική κατάρτιση και να μην τα αποδέχονται.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής μάθησης, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, τρόπων επίτευξης ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων και την εν γένει επίτευξη των όρων του μαθησιακού συμβολαίου.
Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευόμενων στο να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας, να αναγνωρίζουν το θεσμό της μαθητείας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται:
– Σε υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).
– Σε Στελέχη Δομών Δια Βίου Μάθησης
– Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
– Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων
– Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
– Σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε μεταλυκειακή βαθμίδα,
– Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού,
– Σε γονείς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους,
– Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: Δομές Δια Βίου Μάθησης και επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ή/και ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

– Εξασφαλίζει τη μέγιστη μοριοδότηση (2 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/25-07-2016 : Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)

– Εξασφαλίζει τη μέγιστη μοριοδότηση (2 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ. : K1/122390/25-07-2016, Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

– Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους.

-Εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

-Μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ),  ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. κ.α.

-Λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Θεματικές Ενότητες

ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

- Με αποστολή φακέλου στη διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Συμμετοχή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιμορφώσεις 800 ωρών

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών:

    • 190€ σε 2 δόσεις!
    • Για εγγραφές σε 2+ προγράμματα ή ομαδικές εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας!

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!