Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
800 Δ.Ω

Το ΚΕΚ Ακάδημος πιστοποιημένος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με Αριθμό Αδείας Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497 διοργανώνει το Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ).

Στόχοι

Α) Σε επίπεδο γνώσεων
-Κατάκτηση της γνώσης περί ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής
-κατάκτηση βασικού μηχανισμού της ελληνικής
-Απόκτηση γνώσεων για μοντέλα διαδασκαλίας

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων/δεξιοτήτων
-Ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής αποτελεσματικού διδακτικού μοντέλου
-Ικανότητα διδασκαλίας σε αλλόγλωσσους μαθητές

Γ) Σε επίπεδο αξιών
Η υιοθέτηση κουλτούρας ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και η χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς εκμάθηση της ελληνικής σε αλλόγλωσσους μαθητές
Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα εστιάσει στην παροχή τόσο θεωρητικών όσο μεθοδολογικών/πρακτικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στην: α) ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, β) την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου, και γ) καλλιέργεια στρατηγικών αποτελεσματικής επικοινωνίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον διδακτικό σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος
Επιπλέον,η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ).

Μέσα από το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:
• θα έρθουν σε επαφή τόσο με προσεγγίσεις όσο και με μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε περιβάλλοντα με μαθητές με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία.
• θα εξοικειωθούν με στρατηγικές κατανόησης/παραγωγής προφορικού λόγου καθώς επίσης και με τεχνικές ενίσχυσης στρατηγικών και των αντίστοιχων γλωσσικών δεξιοτήτων.
• θα αντιληφθούν τη σημασία του κατάλληλου διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικού υλικού στην ολιστική καλλιέργεια της δεύτερης/ξένης γλώσσας
• θα κατανοήσουν τον ρόλο του μαθησιακού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων και στρατηγικών αποτελεσματικής επικοινωνίας των μαθητών στη δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • – σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση

 

  • – σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

  • – Πτυχιούχους Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής

 

  – Σχολικούς Συμβούλους, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους. Διερμηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

 Γιατί να το παρακολουθήσω;

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται και αποτελεί συνεκτιμώμενο προσόν σε Προκηρύξεις:

– για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα Διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (ως διδακτικό αντικείμενο) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1961/30.6.2017).

– για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193), στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ & eΚΔΜΒΜ) – σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ1/122418 / 29-08-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.

– στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ με 2 μόρια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3915/192/15.04.2016 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων» σε σχετικές ειδικότητες (π.χ. πε02) στα συνεκτιμώμενα προσόντα.

– σε Δήμους, ΜΚΟ και ΥΠΠΕΘ στην εκπαίδευση παλιννοστούντων και μεταναστών.

Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Όψεις της γλώσσας
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διδασκαλία των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διδασκαλία γραμματικής, λεξιλογίου και προφοράς
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Θέματα αξιολόγησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Διγλωσσία
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μεθοδολογία

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο:

  Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning).
  Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής και την εκπόνηση μιας εργασίας.

Υποβολή Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αίτησης Συμμετοχής:

1. Αίτηση εγγραφής

2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας

3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4. Αποδεικτικό Πληρωμής (στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών

- Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@akadimoskek.gr

- Με αποστολή φακέλου στη διεύθυνση : ΚΕΚ Ακάδημος, Εδέσσης 17, ΤΚ 59132, τηλ. 2331120342 

Συμμετοχή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επιμορφώσεις 800 ωρών

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών:

  • 190€ σε 2 δόσεις!
  • Για εγγραφές σε 2+ προγράμματα ή ομαδικές εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας!

Επιμορφώσεις 800 ωρών (6μηνης διάρκειας)

Συμμετοχή σε 1 πρόγραμμα 800 ωρών: 360€

Συμμετοχή σε 2 προγράμματα 800 ωρών: 300€ ανά πρόγραμμα

Συμμετοχή σε 3 προγράμματα 800 ωρών: 260€ ανά πρόγραμμα

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!