Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Σκοπός του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να :

 • Καταχωρήσετε τα στοιχεία ενός εργαζόμενου
 • Εντάξετε τον εργαζόμενο στην ισχύουσα συλλογική σύμβαση ανάλογα με το Είδος της επιχείρησης και την ειδικότητα του.
 • Εκτυπώσετε όλα τα υποχρεωτικά έντυπα ΟΑΕΔ, Σ.ΕΠ.Ε.
 • Υπολογίσετε τακτική μισθοδοσία , δώρο Πάσχα , δώρο Χριστουγέννων , Επίδομα αδείας κλπ ειδικές περιόδους μισθοδοσίας.
 • Εκτυπώσετε  αποδείξεις μισθοδοσίας , μισθοδοτική κατάσταση , λογιστικό άρθρο και οποιαδήποτε πληροφοριακή ή στατιστική  εκτύπωση αφορά τη μισθοδοσία.
 • Ελέγξετε και αποστείλετε  ΑΠΔ , προσωρινή δήλωση ΦΜΥ , οριστική δήλωση προς τους αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ, ΤΑΧΙΣ)
 • Εκτελείτε ολοκληρωμένες ροές μισθολογικών υπολογισμών πχ. Πρόσληψη , αποχώρηση , απόλυση εργαζόμενου.

Επιπλέον θα έχετε κατανοήσει:

 • Βασικές έννοιες μισθοδοσίας
 • Αρχές εφαρμογής της μισθοδοσίας ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπετε  η κάθε περίπτωση απασχόλησης.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 • Καρτέλα εργαζομένου με πλήρη προσωπικά, οικογενειακά, διοικητικά και μισθοδοτικά στοιχεία.
 • Επιλογή εργασιακής σχέσης ή συστήματος αμοιβής (ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι κλπ).
 • Παρακολούθηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Υπολογισμός με βάσει τη Συλλογική Σύμβαση και την ειδικότητα στην οποία εμπίπτει κάθε εργαζόμενος .
 • Παρακολούθηση των μεταβολών ΣΣΕ
 • Ωράρια εργασίας.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας , καταχώριση των μισθοδοτικών στοιχείων της περιόδου.
 • Δημιουργία  μισθοδοτικών περιόδων και ειδών αποδοχών (Τακτικές αποδοχές Α’ δεκαπενθημέρου κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και άλλων κρατήσεων καθώς επίσης και ασφαλιστικών εισφορών βάσει τεκμαρτών αποδοχών των εργαζομένων (πχ. σερβιτόροι, προσωπικό κομμωτηρίου κλπ).
 • Επιλογή τρόπου φορολόγησης και υπολογισμός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
 • Υπολογισμός δώρου Πάσχα, Χριστουγέννων, επιδόματος αδείας, άδειας ληφθείσης, αποζημίωσης αδείας, αποζημίωσης απόλυσης για οποιαδήποτε εργασιακή κατάσταση όπως: εργαζόμενοι σε εξαήμερη ή πενθήμερη βάση, με τακτική διαλείπουσα απασχόληση ή με μη τακτική διαλείπουσα απασχόληση, με κατ΄ αποκοπή εργασία, αμειβόμενοι με πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, καθώς και εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης άνω των τριών ημερών εβδομαδιαίως κλπ. Υπολογισμός προσαυξήσεων των ανωτέρω αποδοχών με βάση τα τακτικά καταβαλλόμενα επιδόματα ή υπερωρίες.
 • Κατηγορίες  ασθενείας (κανονική, κυοφορία, εργατικό ατύχημα) υπολογισμός των δικαιούμενων ημερών ασθενείας
 • Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών.
 • ΑΠΔ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων) καθώς και όλων των λοιπών Ταμείων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

·            Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας , Λογαριασμοί που μετέχουν αντιστοίχιση λογαριασμών με τα στοιχεία μισθοδοσίας και τα Κέντρα Κόστους.

·            Εκτύπωση όλων των προβλεπόμενων από το νόμο καταστάσεων και εγγράφων για το ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, OAEΔ, Ασφαλιστικά Ταμεία και την Εφορία.

 • Έτοιμες εκτυπώσεις που παρέχονται από τη Premium HRM-Mισθοδοσία (επιλογή των κυριοτέρων): Μισθοδοτικές καταστάσεις εργαζομένων, Αποδείξεις μισθοδοσίας & προκαταβολών, Καταστάσεις αποδοχών, Καρτέλες εργαζομένων, Κατάσταση ασφάλισης προσωπικού, Βεβαίωση εργοδότη, Βιβλίο αδειών, ΑΠΔ, Συμβάσεις εργαζομένων ολικής και μερικής απασχόλησης, Αναγγελία πρόσληψης, Βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, Δήλωση & αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, Κατάσταση ωρών εργασίας, Προσωρινή δήλωση και οριστική δήλωση ΦΜΥ, Βεβαιώσεις αποδοχών, Ευρετήρια εργαζομένων.
 • Υπολογισμός ημερών αδείας και παρακολούθηση υπολοίπου κανονικής αδείας
 • Εκτύπωση βιβλίου αδειών
 • Συγκεντρωτικές εκτυπώσεις καταστάσεων και εντύπων μισθοδοσίας

·            Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας πρόσθετων εκτυπώσεων, μέσω των διαθέσιμων πεδίων της εφαρμογής και τoυ εργαλείου Report Generator.

·            Υπολογισμός μικτού από καθαρό μισθό ή βάσει κόστους για την εταιρία.

Αξιολόγηση

Με το πέρας της τελευταίας ενότητας, η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας.

Τιμολογιακή Πολιτική

Η προσφερόμενη τιμή του προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι στα 380€ είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις (1 δόση με την εγγραφή σας και 2η δόση ένα μήνα μετά την έναρξη του προγράμματος). 

Εκπτωτικές Κατηγορίες:

  50% Έκπτωση: AΜΕΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας

  30% Έκπτωση:  Απόφοιτοι και φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας

  10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του προγράμματος στο παρελθόν