Τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα επιβάλουν την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση έχει ως στόχο την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης. Οι ανάγκες αυτές  ώθησαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι:

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.):  προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε ποικίλες θεματικές ενότητες, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία: • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, • Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, • Νέες Τεχνολογίες ,• Γλώσσα και Επικοινωνία,•  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις • Πολιτισμός και Τέχνη, • Συμβουλευτική Γονέων • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων • Ελληνομάθεια για Μετανάστες •

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και να ενταχθούν σε σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

Δημόσια ή Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.): έχουν ως στόχο την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής στους εκπαιδευόμενους, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Δεκτοί στα προγράμματα σπουδών είναι απόφοιτοι Λυκείων και η κατάρτιση συνήθως διαρκεί έως 4 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.): είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (ν.2525/1997), δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι ανοικτό και ευέλικτο και βασίζεται στην αρχή των πολυγραμματισμών και όχι σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο και κεντρικά σχεδιασμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων από τον περίγυρό τους αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία. Τα ευέλικτα γνωστικά αντικείμενα, «μαθήματα», των ΣΔΕ στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων συνδυάζοντας τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης, αλλά και στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πώς να μαθαίνω, συνεργασία, επικοινωνία, κλπ.).

Εάν σκοπεύεις να εργαστείς σε μια από τις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, για να λάβεις την μέγιστη μοριοδότηση θα πρέπει να επιλέξεις το κατάλληλο επιμορφωτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα.  Έχεις την δυνατότητα ανάμεσα από πολλά προγράμματα να επιλέξεις το πρόγραμμα που σου προσφέρει εξειδίκευση πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών σου  https://akadimoskek.gr/ .

Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια διεξάγονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ολοκληρώνονται στους χρόνους που εξυπηρετούν τον κάθε καταρτιζόμενο. Εγγραφές γίνονται όλον το χρόνο. Διαθέσιμα πακέτα για ομαδικές εγγραφές.
Για πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 09:00 – 21:00 στο 2331120342 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας:

 https://akadimoskek.gr/engrafi-se-moriodotoumena-programmata/