Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διάρκεια:
210 Δ.Ω (3 μήνες)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Σκοπός του προγράμματος

Η αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης αναδεικνύεται και μέσα από κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι διάχυτος ο προβληματισμός και η συζήτηση για τη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, καθώς οι σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές προκλήσεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασκούν σημαντικές πιέσεις για αλλαγές στον εκπαιδευτικό θεσμό.

Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στην σύγχρονη κοινωνία θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός και αποτελεί το επίκεντρο των θεωρητικών αναζητήσεων και του προβληματισμού της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • – να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • – να βελτιώσουν τις ικανότητες που διαθέτουν, να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων,
 • – να αποκτήσουν δεξιότητες που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτή ενηλίκων / στο σημερινό εργασιακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον,
 • – να προσδιορίζουν τις αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ενήλικους εκπαιδευόμενους και τη δημιουργική επίδραση της ομάδας,
 • – να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων,
 • – να εφαρμόζουν τις σύγχρονες αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών.
 • – Να επιλέξουν τις κατάλληλες στρατηγικές διδασκαλίας / μάθησης,
 • – να υιοθετήσουν φιλοσοφία δια βίου μάθησης, μέσω της ενημέρωσης και άσκησής τους σε νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές
 • – Να ενσωματώσουν συνεργατικές διαδικασίες μάθησης στο πρόγραμμα σπουδών.
 • – να αξιοποιήσουν τη λειτουργία της αξιολόγησης εφαρμόζοντας στρατηγικές αξιολόγησης του σχεδιασμού προγράμματος συνδεδεμένους με τους εκπαιδευτικούς στόχους και τα κριτήρια.
 • – να αναπτύξουν θετική στάση για τη δια βίου μάθηση

Όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε πολλά θεματικά πεδία, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους και θα αναβαθμίσουν την αποτελεσματικότητά τους σε προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στην επικοινωνία.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα που σχεδιάζουν, να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλ.π. Ακόμη ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η ενότητα αποτελεί μια εισαγωγική εξερεύνηση της εκπαίδευσης/ μάθησης των ενηλίκων. Σκοπός της είναι η γνωριμία με το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία. Αναλύεται το Εννοιολογικό πλαίσιο και η Ιστορική αναδρομή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μελετώνται οι βασικοί όροι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, οι Βασικές θεωρίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (θεωρία της Ανδραγωγικής του Knowles, η εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή του Freire, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow κ.λπ)

Διδακτική ενότητα 2: Διδακτική Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενότητα  αυτή εισάγει τους συμμετέχοντες τόσο στη θεωρία όσο και τα ευρήματα της έρευνας που απαιτούνται για να καταλάβουμε πώς να βοηθήσουν τις ομάδες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Το περιεχόμενό της επικεντρώνεται σε μια ποικιλία από διαδραστικές τεχνικές κατάρτισης και των δεξιοτήτων (διαδραστικές μέθοδοι, εργαστήρια, ομάδες κ.λπ). Ακόμη η ενότητα στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών της δυναμικής της ομάδας, σχεδιασμό της διδασκαλίας, συνεδρίας και αποτελεσματικό σχεδιασμό εμπειρικής μάθησης και επιλογή συγκεκριμένης μέθοδο διδασκαλίας που ταιριάζει στο άτομο και την κατάσταση.

Διδακτική ενότητα 3: Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενότητα στοχεύει στην σε βάθος γνωριμία των θεωρητικών προσεγγίσεων του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα τις πλέον σύγχρονων. Οι συμμετέχοντες μελετούν και αξιολογούν τα κοινά σημεία και τις διαφορές των ιδεών των βασικών θεμελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Freire, Mezirow κ.λπ), καθώς και τον τρόπο εφαρμογής αυτών των ιδεών στην διδακτική πράξη.

Διδακτική ενότητα 4: Δεξιότητες και τεχνικές ενίσχυσης μαθησιακού περιβάλλοντος

Η ενότητα αυτή εισάγει στην έννοια του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση ενηλίκων και περιγράφει τις τεχνικές ενίσχυσης αυτού του μαθησιακού περιβάλλοντος. Προσδιορίζει τις πρακτικές για μεγιστοποίηση της μάθησης.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη διαφορά μεταξύ των «διευκόλυνσης» και «διδασκαλίας» στη διδασκαλία στην τάξη και είναι σε θέση να αναπτύξουν τις βασικές έννοιες της δυναμικής της ομάδας και να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνικές διευκόλυνσης για την αποτελεσματική διαχείριση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη. Ακόμη κατανοούν το σχεδιασμό της διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές της διευκόλυνσης (facilitation techniques.) και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν παραγωγικό περιβάλλον μάθησης για ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Διδακτική ενότητα 5: Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Η ενότητα αναφέρεται στο σχεδιασμό, τη διοίκηση/ διαχείριση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Προσδιορίζονται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στις αρχές και διαδικασίες του μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων, αναλύονται τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων, τα βήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των τύπων και μοντέλων αξιολόγησης.

Οι στόχοι παρέχουν την ευκαιρία, ώστε οι συμμετέχοντες να  εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις πρακτικές και τις διαδικασίες σχεδιασμού του προγράμματος και να σχεδιάσουν μια πορεία η οποία περιλαμβάνει μια εκτίμηση των αναγκών, τα αποτελέσματα, τις μεθόδους, τις τεχνικές διδασκαλίας, καθώς και προϋπολογισμό.

Διδακτική ενότητα 6: Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων και σχεδιασμός αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

Η ενότητα παρέχει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη μελέτη και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ενηλίκων. Εμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης/ αποτίμησης, τη δημιουργία μέσων ελέγχου και βαθμολόγησης, σημάτων με ένα συστηματικό σύστημα ταξινόμησης. Στοχεύει στην ανάπτυξη  δεξιοτήτων κατασκευής / επιλογής μιας ποικιλίας μεθόδων προσέγγισης για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του εκπαιδευόμενου του επιπέδου της γνώσης, κατανόησης  και τις ανάπτυξης κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων (Σχεδιασμός και διαχείριση μεθόδων αξιολόγησης (κουίζ, τεστ, ερωτήσεις εξέτασης, την παρουσίαση ατομική / ομαδική, περιπτωσιολογικές μελέτες κ.α.)

Διδακτική ενότητα 7: Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενίσχυσης/ βοήθειας, η οποία οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας ως εκπαιδευτής διαμεσολαβητής / εκπαιδευτικός. Σχεδιάστηκε για να εξετάσει τόσο τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της συμβουλευτικής σε ενήλικες. Μελετώνται τα σύγχρονα μοντέλα συμβουλευτικής ενηλίκων.

Διδακτική ενότητα 8: Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αυτή η ενότητα παρέχει στους συμμετέχοντες  τις δεξιότητες και  γνώσεις για να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα για χρήση σε περιβάλλοντα μάθησης ενηλίκων . Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αποτελεσμάτων στις μαθητικές επιδόσεις. Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού βασίζονται σε τέσσερις βασικές φάσεις  αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Διδακτική ενότητα 9: Διαχείριση της Διαφορετικότητας στην αίθουσα διδασκαλίας

Η ενότητα εισάγει στη διαδικασία διευκόλυνση της μάθησης σε μια ποικιλόμορφη κοινότητα μάθησης. Αυτή η ενότητα εξετάζει την επίδραση της διαφορετικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία / μάθηση και εκπαιδευτική εμπειρία, τη διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία. Ακόμη προσδιορίζονται οι διάφορες μορφές διαφορετικότητας και η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών στη μάθηση στην τάξη. Αναφέρονται με παραδείγματα τα κατάλληλα εργαλεία όπως και μια ποικιλία στρατηγικών για την ενίσχυση της μάθησης σε ένα ποικίλο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, για τον εντοπισμό της προκατάληψης  στη διδασκαλία και της εύρεσης λύσεων.

Διδακτική ενότητα 10: Γνωστικό Αντικείμενο

Η ενότητα αναφέρεται εξειδικευμένα στο γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί ο κάθε συμμετέχων παρέχοντας εξειδικευμένες θεματικές.

Διδακτική ενότητα 11: Νομικό πλαίσιο ΣΔΕ – Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στόχος της ενότητας είναι η παρουσίαση της υπάρχουσας πραγματικότητας  και του ισχύοντος Νομικού Πλαισίου , όσον αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση

Ο κάθε επιμορφούμενος στο τέλος του προγράμματος θα πρέπει να αξιολογηθεί στο παραδοτέο υλικό. Η τελική εξέταση απαιτεί μια εργασία μέχρι 1000 -2000 λέξεις σε συγκεκριμένη θεματολογία που θα τεθεί, σχετική με τη παραδοτέα ύλη.

Αρχική αξία 380€  -50%  Συμμετοχή μόνο 190€