ΕΦΕΤ – Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Διάρκεια: 10 Δ.Ω.

ΕΦΕΤ – Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Εγγραφή

Τηλ.Επικοινωνίας
23311 20342

Το ΚΕΚ Ακάδημος παρέχει το πρότυπο πρόγραμμα προετοιμασίας
“ ΕΦΕΤ – Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων”.

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα χρειάζεται να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το Προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό τους.

Κατά την παραπάνω υποχρέωση, κάθε άτομο που έρχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με τον χειρισμό τροφίμων όπως παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων ή/και σχετίζονται δραστηριότητες στην τροφική αλυσίδα(π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΕΦΕΤ καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση, πραγματοποιεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά.
Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ και πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο των εξετάσεων.

Θεματολογίες προγράμματος

  1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  5. Εργασιακό περιβάλλον
  6. Πρακτικές καθαρισμού
  7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Γιατί επιλέγω το Κ.Ε.Κ Ακάδημος

• Ενάρξεις τμημάτων όλο τον χρόνο
• Aνάλυση αναγκών των συμμετεχόντων
• Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως μάθησης
• Υψηλής ποιότητας Προγράμματα Σπουδών
• Άρτια καταρτισμένοι Εκπαιδευτές
• Ουσιαστική Ποιοτική Εκπαίδευση
• Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας & Νέες τεχνολογίες
• Βεβαίωση Κατάρτισης από φορέα αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ Αρ. Αδείας: Κε.Δι.Βι.Μ.2 2000497- Κέντρο Ξένων Γλωσσών 2308076

Διαδικτυακά Μαθήματα για όλους.

Δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι σας.

Εγγραφείτε τώρα!